Tinta (Kovakka)

kovakka or Coccinia grandis is a common vegetable in India.